1st Kyu (Brown Belt)

Kihon Tskui & Keri 
Kette Junzuki
Kette Gyakuzuki
Kette Junzuki No Tsukkomi
Kette Gyakuzuki No Tsukkomi
Nagashizuki
Surikomi Mawashigeri Jodan
Mawashigeri Jodan
Ushirogeri Chudan
Surikomi Sokuto Jodan

Renraku Waza
1. Zenshinshite Jodan – Renzuki Chudan – Maegeri Chudan – Mawashigeri Chudan – Ushirogeri Chudan – Gyakuzuki Chudan.
2. Surikomi Jodan – Renzuki Chudan – Surikomi Maegeri Chudan – Mawashigeri Chudan – Ushirogeri Chudan – Uraken Jodan.
3. Zenshinshite Jodan – Renzuki Chudan – Maegeri Chudan – Nagashizuki Jodan – Gyakuzuki Chudan- Mawashigeri Chudan.

Sanbon Gumite 
Jodan Uke: Ipponme, Nihonme, Sanbonme
Chudan Maegeri Uke: Ipponme, Yonhonme, Gohonme
Chudan Soto Uke and Uchi Uke

Kata
Seishan
Chinto

Ohyo Gumite
Gohonme, Ropponme, Nanahonme

Kihon Gumite
Ropponme, Nanahonme

Ji Yu Kumite