2nd Kyu (Brown Belt)

Kihon Tskui & Keri
Kette Junzuki
Kette Gyakuzuki
Kette Junzuki No Tsukkomi
Kette Gyakuzuki No Tsukkomi
Nagashizuki
Surikomi Mawashigeri Jodan
Surikomi Sokuto Jodan
Ushirogeri Chudan
Nidan Geri Jodan

Renraku Waza
Surikomi Maegeri Chudan – Nagashizuki Jodan – Mawashigeri Jodan
Maegeri Chudan – Sukuto Chudan – Ushirogeri Chudan – Gyakuzuki Chudan
Zenshinshite Jodan – Renzuki Chudan – Surikomi Maegeri Chudan – Mawashigeri Chudan – Gyakuzuki Chudan

Sanbon Gumite
Jodan Uke: Ipponme, Yonhonme
Chudan Maegeri Uke: Nihonme, Yonhonme, Ropponme
Chudan Soto Uke and Uchi Uke

Kata
Ku Shanku
Nai Hanchi

Ohyo Gumite
Sanbonme, Yonhonme, Gohonme

Kihon Gumite
Sanbonme, Yonhonme

Ji Yu Kumite