6th Kyu (Green Belt)

Kihon Tskui & Keri 
Kette Junzuki
Kette Gyakuzuki
Tobikomizuki
Surikomi Mawashigeri Chudan
Surikomi Sokuto Chudan

Renraku Waza 
1. Maegeri – Sokuto Fumikomi – Gyakuzuki Chudan
2. Surikomi Maegeri – Sokuto chudan – Gyakuzuki Chudan

Sanbon Gumite 
Chudan Soto Uke and Uchi Uke
Jodan Uke: Ipponme, Nihonme
Chudan Maegeri Uke: Gohonme, Ropponme

Kata
Pinan Shodan
Pinan Sandan

Ohyo Gumite
Ipponme

Ji Yu Kumite