7th Kyu (Orange Belt)

Kihon
Junzuki no Tsukkomi
Gyakuzuki no Tsukkomi
Mawashigeri

Combinations
1. Maegeri – Mawashigeri – Gyakuzuki.
2. Surikomi Maegeri – Mawashigeri – Gyakuzuki.

Blocks
Chudan Soto Uke – Maegeri Gyakuzuki
Chudan Uchi Uke – Empi
Chudan Maegeri Uke: Ipponme, Nihonme

Kata
Pinan Nidan